به نظر شمابهترین بازیکن تیم والیبال جواهری گنبد در لیگ 94 کدام بازیکن می باشد؟
(68.94%) 131
رسول آقچه لی
(12.10%) 23
اسماعیل مسافر
(2.105%) 4
سخی عیدی
(1.052%) 2
مصطفی باقری
(4.736%) 9
متین تکاور
(2.105%) 4
جواد حکمتی
(5.263%) 10
حمید محمد آلق
(1.052%) 2
جمال الدین کنعانی پور
(2.631%) 5
سایر بازیکنان

تعداد شرکت کنندگان : 190