والیبال گنبد چگونه تیمی بدهد؟
(15.86%) 76
بیشتر از بازیکنان غیر بومی ولی با بازی تماشاگر پسند استفاده کند؟
(83.92%) 402
برای پشتوانه سازی، با ترکیبی از جوانان و باتجربه های بومی استفاده کند؟

تعداد شرکت کنندگان : 478